Лист-роз’яснення

щодо змін в оплаті за харчування дітей

у дошкільних навчальних закладах у 2015 році

У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII та інших законодавчих актів відбулися зміни щодо оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Зміни, що сталися в оплаті за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, пов’язані передусім із розмірами такої оплати та правом на звільнення батьків від оплати за харчування.

Одним із показників Державного бюджету на підставі якого встановлюють пільги з оплати за харчування, є рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення до­помоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допо­могу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ [далі — За­кон № 1768).

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становить:

- з 1 січня 2015 року — 1176 грн.;

- з 1 грудня — 1330 грн.

Розмір прожиткового мінімуму на одну дитину віком до 6 років в розрахунку на мі­сяць для такий:

Діти віком до 6 років

з 01.01.2015 р.

1032 грн.

з 01.12.2015 р.

1167 грн.

Розмір оплати за харчування установлює засновник(власник, уповноважений орган) закладу освіти один раз на рік відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628.

До 01.01.2015 р. батьки або особи, які їх замінюють, вносили плату за харчування в розмірі, що не перевищував 50% (у міській місцевості) та 30% (у сільській місцевості) від вартості харчування на день. З огляду на зміни, внесені до частини п'ятої ст.. 35 Закону «Про дошкільну освіту» Законом України «Про внесення змін та ви­знання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII[далі — Закон № 76), з 01.01.2015 р. батьки вносять плату за харчуванняу розмірі, що становить від вартості харчування на день: не менше 60% — у міській місцевості; не менше 40% — у сільській місцевості.

Відповідно до частини п’ятої ст.. 35 Закону «Про дошкіль­ну освіту” (у редакції Закону № 76) від оплати за харчування звіль­няються батьки у сім’ях, у якихсукупний дохід на кожного члена сім’їза попередній квартал не перевищував рівня забезпечення про­житкового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку вста­новлюється законом про Державний бюджет України для визначен­ня права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Отже, маючи розміри показників прожиткового мінімуму, рівень забезпечення прожиткового мінімумуна одного члена сім’ї у 2015 році становитиме:

(1176 грн. + 1330 грн.) + 2 = 1253 грн. — середній розмір прожиткового мінімуму у 2015 році;

1253 грн. т 1213 грн. = 1,033 — індекс зростання середнього розміру прожиткового мінімуму у 2015 році порівняно з 2014 роком;

396,90 грн. х 1,033 = 410 грн.

Окрім того у цьому році дещо збільшено рівень забезпечення прожиткового мі­німуму для визначення права на звіль­нення від оплати за харчування.

Звільнення батьків від оплати за харчування дитини або зменшення розміру оплати за харчування проводить­ся щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

Як і в попередні роки, звільняються від оплати за харчування батьки із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону № 1768.

Дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантоване право на утримання у до­шкільних навчальних закладах за рахунок держави (частина друга ст. 33 Закону «Про дошкільну освіту»).Тобто особи, які оформили опіку над неповнолітніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими бать­ківського піклування, не вносять оплату за харчування.

Чинні пільги для батьків багатодітних сімей: розмір оплати за харчування становить 50% його вартості.

Вартість харчування однієї дитини на день розраховують відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм хар­чування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591, ураховуючи ціниу грошовому вираженні на продукти.

Вартість харчування обчислюють шляхом множеннявартос­ті денної норми продуктів харчування у грамах (брутто], установле­ну для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчуван­ня], на середню ціну, що склалася у конкретній місцевості на момент складання кошторису.

·

· Батькам


Чи звільняються від плати за харчування в дошкільному закладі батьки дитини-інваліда?

Питання плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах регламентовано статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постановою КМУ «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 № 1243 та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України ВІД 21.11.2002 № 667.

Зазначеними документами встановлено, що не сплачують за харчування дітей, зокрема, батьки, діти яких перебувають у спеціальних ДНЗ (групах), у санаторних ДНЗ (групах) для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу. Тож якщо дитина-інвалід перебуває у таких закладах (групах), то плата за харчування з батьків не справляється.

На жаль, ні Законом України «Про дошкільну освіту», ні Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» не передбачено такої пільги для дітей-інвалідів у ДНЗ загального типу.

Водночас слід зазначити, що відповідно до абзацу четвертого пункту і Постанови № 1243 від плати за харчування звільняються батьки (або особи, які їх замінюють) у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних ДНЗ.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи, які перебувають у державній (комунальній) формі власності і мають у своєму підпорядкуванні ДНЗ, можуть установлювати додаткові пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ за рахунок цкоштів відповідних місцевих бюджетів чи організацій (п. 2.2 Порядку № 667).

Ірина ГОМІЛКО,головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпегення департаменту економіки та фінансування МОН України

Дошкілля. UA №2(2) 2015


Чи мають пільги учасники АТО щодо перебування їхніх дітей у дошкільних закладах?

На запитання відповідає Людмила Зеленько, редактор-експерт журналу "Кадровик-01" м.Київ. Вона зазначила, що уперше пільги для учасників антитерористичної операції (АТО) встановлено Законом України від 01.07.2014 № 1547-УІІ, яким унесено зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, а саме: пункт 19 цієї статті викладено в новій редакції.

Із дати набрання чинності Законом № 1547-УІІ, тобто 19.07.2014, учасниками бойових дій визнаються також: «військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участьв АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством».

Законом № 3551-ХІІ встановлено низку істотних пільг для учасників АТО, зокрема знижки на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовне санаторно-курортне лікування, пільгове отримання кредитів тощо. Однак пільг щодо перебування дітей учасників АТО у дошкільних навчальних закладах не передбачено.

Згідно з підпунктом 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР створення необхідних умов для виховання дітей є одним із владних (самоврядних) повноважень органів сільських, селищних, міських рад. Тому влада на місцях повноправна встановлювати інші пільги та компенсації.

Загалом повноваження розв'язувати питання соціального захисту учасників АТО надано Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (постанова КМУ від 11.08.2014 № З26)"

Дошкілля. UA №1(1) 2015

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи

Діти багатодітних сімей( троє і більше дітей віком до 18 років) (оплата на харчування 50%): - тільки для дошкільних навчальних закладів

1. Клопотання завідувача ДНЗ.

2. Заява одного з батьків .

3. Ксерокопія посвідчення, що сім'я багатодітна.

4. Ксерокопія свідоцтв про народження усіх дітей.

5. Ксерокопія паспорта батьків.

6. Ідентифікаційний код батьків.

7. Довідка форма №3.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (харчування безкоштовне) - для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

1. Клопотання керівника закладу.

2. Заява опікуна.

3. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.

4. Ксерокопія паспорта опікуна.

5. Ідентифікаційний код опікуна.

6. Довідка форма №3.

7. Ксерокопія рішення суду про опікунство.

Діти з малозабезпечених сімей (харчування безкоштовне)

1. Клопотання керівника закладу.

2. Заява одного з батьків.

3. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.

4. Ксерокопія паспорта батьків.

5. Ідентифікаційний код батьків.

6. Довідка форма №3.

7. Довідка з Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про те, що сім'я малозабезпечена

Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

Пунктом 2.10 Порядку №667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

(батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах»).

За додатковою інформацією звертатись до бухгалтерії ДДО

Для одиноких матерів пільги Законом не передбачені!

Документи подаються при зарахуванні дитини в дитячий садок або на момент
встановлення пільг.

Основні нормативні документи, які регламентують організацію харчування в ДНЗ:

ЗАКOН УКРАЇНИ ''Про дошкільну освіту''

ЗАКOН УКРАЇНИ ''Про дитяче харчування''
ЗАКOН УКРАЇНИ ''Про безпечність та якість харчових продуктів''
Постанова КМУ від 12.03.1992 №305 ''Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад''
Постанова КМУ від 21.05.1992 №258 ''Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи''

Постанова КМУ від 22.04.2004 №1591 ''Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах''
Постанова КМУ від 27.12.2001 №1752 ''Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу''
Постанова КМУ від 22.06.2005 №507 ''Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. N 1243''
Постанова КМУ від 26.08.2002 №1243 ''Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів''
Cпільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 № 202/165 ''Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах''
Наказ МОН України від 21.11.2002 №667 ''Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах ''
Наказ МОН України від 25.07.2005 №431 ''Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах''
Лист МОН України від 21.06.2007 №1/9-394 ''Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах''
Спільний наказ МОЗ та МОН України від 01.06.2005 N 242/329 ''Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах''
Спільний наказ МОЗ та МОН України від 17.04.2006 N 298/227 ''Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах''
Спільний наказ МОЗ та МОН України від 15.08.2006 N 620/563 ''Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
''Міська Програма ''Дитяче харчування'' на 2012-2015 роки (затверджена рішенням 11 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 16.11.2011 р. № 495/11)
Кiлькiсть переглядiв: 1669

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.